چهارشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1388
لاله زار وطن

 برای اشکان و تمام اشکا ن های سرزمینم

 

هنگام می و فصل گل گشت و چمن شد 

 در بار بهاری تهی از زاغ وزغن شد 

از ابر کرم خطه ری رشک وختن شد 

دلتنگ چون مرغ قفس بهر وطن شد  

چه کج رفتاری ای چرخ 

چه بد کرداری ای چرخ 

سر کین داری ای چرخ 

نه دین داری نه آیین داری ای چرخ  

از خون جوانان وطن لاله دمیده 

از ماتم سرو قدشان سرو خمیده 

در سایه گل  بلبل از این غصه خریده 

گل نیز چو من در غمشان جامه دریده 

چه کج رفتاری ای چرخ  

چه بد کرداری ای چرخ 

سر کین داری ای چرخ  

نه دین داری نه آیین داری ای چرخ 

 

                                                       عارف قزوینی