دوشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1387
ترجمه ای از شاملو

 

 

پس از سفرهای بسیار  

و عبور از فراز وفرود امواج این دریای طوفان خیز   

 برآنم که در کنار تو لنگر افکنم 

 بادبان برچینم  

 پارو وارهانم  

 سکان رها کنم 

 به خلوت لنگرگاهت در آیم  

 در کنارت پهلو گیرم 

 آغوشت را بازیابم 

 استواری امن زمین را زیر پای خویش