پنج‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1388
من چه سبرم امروز

 

 

دست در دست هم دهیم  به مهر 

 میهن خویش را کنیم آباد 

 

   هم صدا با فرزندان ایران