جمعه 23 اسفند‌ماه سال 1387
از خدا پرسیدم........

 

 

از خدا پرسیدم : خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟ 

خدا جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر. 

با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو. 

ایمان را نگه دار و ترس را به گوشه ای انداز.  

شک هایت را باور نکن و  هیچگاه به  باورهایت شک نکن. 

 زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چگو نه زندگی کنید. 

مهم این نیست که قشنگ باشی قشنگ این است که مهم باشی.حتی برای یک نفر. 

مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام توان شروغ به دویدن کنی. 

کوچک باش و عاشق ........که عشق می داند آئین بزرگ کردنت را. 

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی. 

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن. 

فرقی نمی کند گودال آب کوچکی باشی یا دریای بیکران.....زلال که باشی آسمان در توست.  

                                               نلسون ماندلا