سه‌شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1387
مزورد درخت

ترجیج می دهم که درختی باشم

در زیرتازیانه کولاک و آذرخش

با پویه شکفتن و گفتن

تا

رام صخره ای

در ناز و در نوازش باران

خاموش از برای شنفتن.

                                       شفیعی کدکنی