شنبه 15 تیر‌ماه سال 1387
بر سرمای درون

بر سرمای درون

 

همه لرزش دست و دلم از آن بود

که عشق پناهی گردد

پروازی نه گریزگاهی گردد

آی عشق آی عشق

چهره آبی ات پیدا نیست

و خنکای مرهمی بر شعله زخمی

نه شور شعله بر سرمای درون

آی عشق آی عشق

چهره سرخت پیدا نیست

غبار تیره ی تسکینی

بر حضور وهن

و دنج رهایی

بر گریز حضور

سیاهی بر آرامش آبی

و سبزچه برگچه بر ارغوان

آی عشق آی عشق

رنگ آشنایت پیدا نیست

                               احمد شاملو